احیا و راه اندازی کتابخانه مدرسه دارالفنون / کتابخانه ای با تاریخچه تعلیم و تربیت
منبع: www.honaronline.ir / "هنر آنلاین"

سرویس فرهنگ و ادبیات هنرآنلاین: مسعود بهرامی رییس مدرسه دارالفنون، با این توضیح که زمستان سال 1398 این ایده به ذهن مان رسید که بتوانیم از ظرفیت نهادهای دیگری که تمایل دارند با دارالفنون همکاری داشته باشند استفاده کنیم به هنرآنلاین گفت: در این راستا وارد مذاکره با نهادهای مختلفی شدیم از جمله اتحادیه های فرهنگی، گروه های فرهنگی و هنری ...