شورای تحولی سازمان پژوهش باید یک تلاش علمی ایجاد کند
شورای اقدامات تحولی سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی با دو دستور جلسه برگزار شد.
سایت‌های دیگر: