مدیریت رسانه های یادگیری کار اصلی سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی است
رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی در آیین اختتامیه هجدهمین جشنواره کتاب رشد اظهار کرد: کار اصلی سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی، مدیریت رسانه های یادگیری است زیرا فیلم، کتاب، عکس و محتوای آموزشی هرکدام یک رسانه است. ...
سایت‌های دیگر: