ترویج مدرسه محوری و تقویت هرچه بهتر مهارت های برنامه درسی از اهداف "برنامه ویژه مدرسه"(بوم) است
مشاور رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش در ارتباطی مجازی با مسئولان آموزش متوسطه و ابتدایی آموزش و پرورش استان کرمان و مدیران مدارس ابتدایی دور دوم و متوسطه دور اول، گفت: ترویج مدرسه محوری و تقویت هرچه بهتر مهارت های برنامه درسی از اهداف "برنامه ویژه مدرسه"(بوم) است. ...