کتابی برای آموزش نوشتار توصیفی
اقتصاد ایران: کتاب آموزش نوشتار توصیفی نوشته محمد دهریزی منتشر شد.