نیازمند بصیرت فناورانه در آموزش مجازی هستیم
در یادگیری باید حرکت عالمانه را پیش بگیریم یعنی آموزش بر بستر مجازی دنبال شود و همچنین تعلیم و تربیت ترکیبی را به عنوان راهبرد آموزشی مدنظر قرار دهیم.
سایت‌های دیگر: