قصه مردی که پی بخت بیدار می گشت
باز آفرینی جدید از بخت و اقبال، داستان فرهنگ عامیانه به قلم جعفر توزنده جانی از سوی انتشارات مدرسه منتشر شد.
سایت‌های دیگر: