کتاب های درسی از سال آینده بدون اشکال در دسترس است
اکوفارس: رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی گفت: با توجه به بررسی های انجام شده کتاب های درسی آسیب شناسی و از سال آینده بدون اشکال خواهد بود.
سایت‌های دیگر: