اصلاحات کتاب های درسی/گنجاندن پیام اعتقادی اخلاقی و دینی در همه کتب
ملکی گفت: برخی مطالب در گذشته های بسیار دور وجود داشت که با نگرش ناصحیح و با این تلقی که در کتاب های درسی زبان فارسی، علوم پایه و نظایر آن هرگز نباید پیام اعتقادی اخلاقی و دینی وجود داشته باشد، تغییرات داشتیم، زیرا معتقد بودند این مفاهیم برای کتاب های معارفی و دینی است.
سایت‌های دیگر: