پیش نویس اولیه شیوه نامه ویرایش و نگارش سازمان پژوهش بررسی شد
سومین جلسه شورای ویرایش و نگارش سازمان با دستور بررسی پیش نویش اول شیوه نامه تشکیل شد.
سایت‌های دیگر: