بررسی گام های تحولی در برنامه ریزی درسی و تولید بسته های تربیت و یادگیری
دهمین نشست شورای تحولی سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی به منظور بررسی گام های تحولی در برنامه ریزی درسی و تولید بسته های تربیت و یادگیری برگزار شد.
سایت‌های دیگر: