تولید برنامه های درسی حضوری و غیرحضوری متناسب با اوضاع کرونایی در سال 1400
اهم اقدامات تحولی سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی سال 1400 در نشست شورای اقدامات تحولی سازمان تبیین شد.
سایت‌های دیگر: