تبیین مهم ترین اقدامات تحولی سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی برای سال 1400
مهم ترین اقدامات تحولی سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی سال 1400 در نشست شورای اقدامات تحولی سازمان تبیین شد.
سایت‌های دیگر: