چاپخانه رادیو فرهنگ از عیارتمدنی ایران می گوید
کتاب های عیار تمدنی جمهوری اسلامی ایران و افسانه چهاربرادر در برنامه چاپخانه یکشنبه15 فروردین ماه معرفی می شوند .
سایت‌های دیگر: