آورده های تمدنیِ جمهوری اسلامی چه بوده و آن را چگونه می توان محاسبه کرد؟
کتاب های عیار تمدنی جمهوری اسلامی ایران و افسانه چهار برادر در برنامه رادیویی چاپخانه معرفی می شوند.
سایت‌های دیگر: