(بازی کثیف) انتشارات مدرسه در بازار نشر
سرویس فرهنگ و هنر - بازیِ کثیف و چند داستان دیگر از مجموعه کتاب های حلقه داستان مدرسه شامل داستان های کوتاهی برای نوجوانان از طرف انتشارات مدرسه منتشر و روانه بازار نشر شد.
سایت‌های دیگر: