ضرورت ایجاد نسبت قوی تر میان عکس و متون آموزشی
رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی با بیان اینکه عکس به صیانت از حقایق کمک می کند گفت: باید تلاش کنیم بین عکس و منابع تربیتی و متون آموزشی نسبت قوی تری را ایجاد کنیم.
سایت‌های دیگر: