آثار برگزیده عکس رشد نمودی در محتوای آموزشی ندارد
ملکی با انتقاد از نادیده گرفتن آثار برگزیده جشنواره عکس گفت: بین آثار این جشنواره و محتوای کتاب درسی باید پیوند برقرار کنیم.