جشنواره های سازمان پژوهش، فرصت های طلایی فرهنگی، علمی و تربیتی هستند
معاون وزیر و رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی، برگزاری جشنواره های مختلف رشد در این سازمان را فرصتی طلایی در عرصه های فرهنگ، علم و تربیت خواند.
سایت‌های دیگر: