عکس‌های برگزیده جشنواره رشد درکتاب‌های درسی استفاده می شود
#دبیر_جشنواره_عکس_رشد #سازمان_پژوهش_و_برنامه_ریزی_آموزشی