ورود کیوآر کُدها به کتب درسی 1400/ تغییرات نسبتاً اساسی 3 کتاب درسی
رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی از ورود کیوآر کُدها به کتب درسی سال تحصیلی 14011400، گفت: ممکن است که یک سری مطالب در کتاب های غیردرسی به طور مکرر چاپ شود و هیچ عکس العمل و فضایی در جامعه ایجاد نشود اما یک کلمه در کتاب درسی می تواند شرایط و فضای خاصی را در جامعه به وجود آورد.
سایت‌های دیگر: