عکس‌های برگزیده جشنواره رشد درکتاب‌های درسی استفاده می شود
#سازمان_پژوهش_و_برنامه_ریزی_آموزشی