میزان حذفیات کنکور بر اساس بررسی کارشناسی است
رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی درباره میزان حذفیات کنکور، گفت: بررسی کارشناسی کرده ایم و متناسب با میزان تعطیلی و شرایطی که اوضاع و احوال کرونایی ایجاد کرده بود، بخش هایی از کتاب های درسی را حذف کردیم.
سایت‌های دیگر: