نخستین جشنواره تصویرگری جلد کتاب
#انتشارات_مدرسه #سازمان_پژوهش_و_برنامه_ریزی_آموزشی #مدیر_کل_نظارت_بر_نشر_و_توزیع_مواد_آموزشی_سازمان_پژوهش_و_برنامه_ریزی_آموزشی #وزارت_آموزش_و_پرورش