درس آمادگی دفاعی زمینه ساز تربیت سه وجهی؛ دفاع عامل، غیرعامل و همه جانبه
معاون وزیر آموزش و پرورش در جلسه شورای آمادگی دفاعی بر لزوم توجه به جایگاه ویژه این درس تاکید کرد.
سایت‌های دیگر: