ابلاغ بخشنامه حذفیات کتاب های درسی در شرایط قرمز کرونایی
بخش های مطالعه آزاد یا حذفیات منابع آزمون دوره های اول و دوم متوسطه نظری در شرایط قرمز کویید 19 برای سال تحصیلی 1399-1400 مجددا منتشر شد.
سایت‌های دیگر: