سوزنچی مدیرکل دفتر برنامه ریزی درسی و تألیف کتاب های درسی شد
حوزه/ معاون وزیر و رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی در ابلاغی، مدیرکل دفتر برنامه ریزی درسی و تألیف کتاب های درسی آموزش عمومی و متوسطه نظری را منصوب کرد.
سایت‌های دیگر: