به منظور حفظ و ترویج زبان فارسی، از معادل فارسی واژه های خارجی در کتاب های درسی، استفاده خواهد شد
رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی با تأکید بر استفاده از معادل فارسی واژه های بیگانه در کتاب های درسی، گفت: ممکن است در ابتدا این کار برای برخی سخت به نظر بیاید اما وقتی مطرح شود، خود در ذهن دانش آموزان نهادینه خواهد شد. ...
سایت‌های دیگر: