اعلام زمان توزیع کتاب های درسی دانش آموزان برای مهر 1400
رییس سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی آموزش و پرورش زمان توزیع کتاب های درسی بین دانش آموزان را اعلام کرد.
سایت‌های دیگر: