خانواده ها، کتاب های درسی فرزندانشان را هرچه زودتر ثبت نام کنند
سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی با اعلام عدم ثبت نام بیش از 3 میلیون و 100 هزار نفر از تعداد 11میلیون و پانصدهزار دانش آموز میان پایه بر تسریع در روند ثبت نام از سوی خانواده ها،تأکید کرد.