ابلاغ استانداردهای فضا، تجهیزات و فناوری های آموزشی تربیت بدنی مدارس
#رئیس_سازمان_پژوهش_و_برنامه_ریزی_آموزشی #مدیرکل_دفتر_انتشارات_و_فناوری_آموزشی_سازمان_پژوهش_و_برنامه_ریزی_آموزش