آغاز توزیع کتاب های درسی دانش آموزان
#مدیر_کل_نظارت_بر_نشر_و_توزیع_مواد_آموزشی_وزارت_آموزش_و_پرورش