برنامه درسی آموزش های غیرحضوری تهیه شد/ امسال حذفیات کتاب درسی نداریم
رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزی از تهیه برنامه درسی فشرده دوره کرونایی خبر داد.