برگزیدگان جشنواره تصویرگری جلد کتاب های درسی معرفی شدند
برگزیدگان نخستین جشنواره تصویرگری جلد کتاب های درسی دوره ابتدایی در سه بخش جایزه مردمی، جایزه تشویقی و جایزه انتخابی داوران معرفی شدند.
سایت‌های دیگر: