جلد کتاب درسی چگونه باشد؟/ دانش آموز باید از دیدن جلد کتاب لذت ببرد
رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی بر لزوم توجه به زیبایی جلد کتاب تأکید کرد و گفت: تصویرگری جلد کتاب، به معنای ساختن درِ ورودی ساختمان است لذا دانش آموز باید با دیدن جلد، از آن لذت ببرد و احساس کند که فردی خوشرو در را، به روی او گشوده است.
سایت‌های دیگر: