کتاب آموزشی و تربیتی استاندارد چه ویژگی های دارد؟ | گفت وگو با دبیر نوزدهمین دوره جشنواره کتاب رشد
فاطمه سادات عبادی: کیومرث جهانگردی گفت: شرایط کرونا مجبورمان کرد سامانه ای برای داوری برخط جشنواره کتاب رشد ایجاد کنیم که مزایای زیادی در تسریع داوری و مستندسازی آسان و دقیق نظرات داوران داشت.