بیش از 200 هزار دانش آموز بدون کتاب درسی
#رئیس_سازمان_پژوهش_و_برنامه_ریزی_آموزشی