درج رمزینه های سریع پاسخ در 126 عنوان کتاب شاخه فنی وحرفه ای و کاردانش
تهران-ایرنا- مدیرکل دفتر تالیف کتاب های درسی فنی وحرفه ای و کاردانش گفت: رمزینه های سریع پاسخ یکی از اهداف آموزشی در چرخش های آموزشی است و در این راستا تاکنون 126 عنوان کتاب در این شاخه ها به این رمزینه ها مجهز و متصل شده اند.
سایت‌های دیگر: