درج رمزینه های سریع پاسخ در 126 عنوان کتاب شاخه فنی وحرفه ای
رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی گفت:تا کنون 126 عنوان کتاب در شاخه فنی و حرفه ای و کاردانش به رمزینه های سریع پاسخ مجهز و متصل شده اند.
سایت‌های دیگر: