درج رمزینه های سریع پاسخ در 126 عنوان کتاب فنی وحرفه ای و کاردانش
رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی گفت: رمزینه های سریع پاسخ یکی از اهداف آموزشی در چرخش های آموزشی است و در همین راستا، تاکنون 126 عنوان کتاب در شاخه فنی و حرفه ای و کاردانش به این رمزینه ها مجهز و متصل شده اند.
سایت‌های دیگر: