برگزیدگان نوزدهمین جشنواره کتاب رشد معرفی و اعلام شدند
برگزیدگان نوزدهمین جشنواره کتاب رشد در سه بخش کتاب های برگزیده، کتابهای تقدیری و کتاب های نامزد، مشخص و اعلام شد.
سایت‌های دیگر: