گفتگو پیرامون عدم حذف مطالب درسی در امتحانات
#رئیس_سازمان_پژوهش_و_برنامه_ریزی_آموزشی