دانش آموزان و جشنواره فیلم های آموزشی رشد
#دبیر_جشنواره_بین_المللی_فیلم_رشد #رئیس_سازمان_پژوهش_و_برنامه_ریزی_آموزشی