67 درصد کاغذ کتابهای درسی در سال آینده ایرانی میشوند
#کتاب_های_درسی #سازمان_پژوهش_و_برنامه_ریزی_آموزشی