بزرگ ترین تفاهم نامه تامین کاغذ چاپ و تحریر در کشور به امضا رسید
بزرگ ترین تفاهم نامه و قرارداد تامین کاغذ به میزان 30 هزار تن با آموزش و پرورش به امضا رسید.
سایت‌های دیگر: