صرفه جویی 60 میلیارد تومانی آموزش و پرورش با خرید کاغذ داخلی
تفاهم نامه همکاری تأمین 30 هزارتن کاغذ برای چاپ کتاب های درسی سال تحصیلی 1403-1402 بین سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی و یک شرکت داخلی چوب و کاغذ منعقد شد.
سایت‌های دیگر: