توجه به علم نافع در کتب درسی یک موضوع سیاسی نیست/ معیار برای سودمندی محتوای آموزشی چیست؟
رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی گفت: مسأله توجه به علم نافع در کتاب درسی یک موضوع سیاسی نیست، بلکه ضرورتی ملی در مواجهه با واقعیت های جامعه و نیاز های زندگی است و سازمان پژوهش در این تراز باید به اقدام بپردازد.
سایت‌های دیگر: