49 میلیون جلد کتاب درسی برای سال جدید تحصیلی
#کتب_درسی #رئیس_سازمان_پژوهشی_و_برنامه_ریزی_آموزشی