چاپ 150 ملیون جلد کتاب درسی
#رئیس_ستاد_بازگشایی_مدارس_وزارت_آموزش_و_پرورش #کتب_درسی