149 میلیون جلد کتاب درسی آماده برای سال جدید تحصیلی
#رئیس_ستاد_بازگشایی_مدارس_وزارت_آموزش_و_پرورش #کتاب_های_درسی